Indberetning

Indberetning af oppumpede og distribuerede vandmængder

 

Indberetning

Er man en virksomhed eller privat person og har et vandforsyningsanlæg, er man forpligtet efter vandforsyningsloven til årligt at indberette vandforbruget. Det gælder for både den mængde grundvand man indvinder og for det vand man distribuer fra sit anlæg til andre ejendomme. Det vil sige at vandværker, ejere af markvanding, vand til dyrehold og andet erhvervsformål m.fl., skal indberette vandforbruget årligt. Indberetningen dækker perioden, den 1. januar til og med 31. december i det givne år og skal være indberettet senest den 1. februar det følgende år.

 

Hvorfor skal du indberette?

Oplysninger om de mængder af grundvand, der indvindes og distribueres, bruges af kommunen til at danne et overblik over det aktuelle forbrug af grundvandsressourcen. Samtidig bruges oplysningerne til vurder det fremtidige behov i kommunen. Der skal være balance i forbruget og dannelsen af grundvand indenfor de enkelte grundvandsoplande og derfor er der behov for at holde øje med om grundvandsressourcen bliver overbelastet.

 

Pejling

Pejlinger af grundvandets niveau i boringer giver nyttige oplysninger om grundvandsressourcen. Kommunen og Miljøstyrelsen skal bruge de indsamlede oplysninger i forbindelse med kortlægning, indsatsplaner og overvågning af grundvandet i Syddjurs Kommune.

 

Ældre indberetningsoplysninger

Har du f.eks. gamle pejlinger eller oppumpningsdata liggende, er du meget velkommen til at sende oplysningerne til Grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk. Vi vil så få oplysningerne knyttet til dit anlæg.

 

Opdateret: 09-02-2021 08:56