Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Kulturmiljøet Egil Fischers Ferieby

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og rummer en enestående fortælling om den tidlige, danske feriekultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft.

Lokalplanen er igangsat med det primære formål:

- At fastlægge bestemmelser, som sikrer karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan således, at Egil Fischers Ferieby bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø, herunder at opdatere en såkaldt SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger.

- At fastlægge bestemmelser til erstatning for tinglyste servitutter og deklarationer for området. Denne forenkling forventes at skabe gennemskuelige og konsistente vilkår for administrationen i forbindelse med byggesagsbehandlingen

- At sikre at grundejere og andre interessenter inddrages i højere grad under udarbejdelsen af planforslaget.

Udvikling af lokalplan for området

I foråret 2019 påbegyndtes en omfattende proces der gav borgere, beboere og øvrige aktører mulighed for at deltage i og påvirke udviklingen af lokalplanforslaget for Egil Fischers Ferieby. Baseret på denne proces blev et forslag til lokalplan sendt i offentlig høring i efteråret 2020. 
(Se mere om denne proces i afsnittet: Den forudgående proces)

De indkomne høringssvar gav dog anledning til så omfattende ændringer i lokalplanforslaget, at Byrådet d. 24.02.21 besluttede, at implementeringen af disse kræver en selvstændig politisk behandling og en ny offentlighedsfase.
(Læs mere om dette i afsnittet: Den fremtidige proces)


DEN FREMTIDIGE PROCES

I foråret 2021 arbejder administrationen på at implementere de ændringer høringssvarene gav anledning til i et nyt lokalplansforslag. Dette skal behandles politisk, før en ny høringsrunde kan igangsættes. Offentlighedsfasen forventes indledt med et offentligt møde i sensommeren 2021, hvor det nye forslag præsenteres, efterfulgt af 4 ugers offentlig høring.

Det nye lokalplanforslag vil i endnu højere grad præcisere, hvordan kulturmiljøet bedst bevares på en måde, der sikrer, at området fortsat kan udvikle sig. Derudover indeholder det tilføjelsen af et delområde V.

Delområde V er beliggende lige nord for hovedgaden i den vestligste del af området og benævnes Egils Have. Her gives mulighed for at placere et mindre antal nye bygninger i Egil Fischer stil omkring en lille sø, samt at etablere et ”byens hus” i en eksisterende lade. 


DEN FORUDGÅENDE PROCES

Arbejdsgruppemøder og inddragelse af relevante aktører

Processen blev skudt i gang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft, hvor der deltog ca. 75 grundejere, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Mols Bjerge, BLIS samt Syddjurs Kommune.

Der blev henover sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med en stor viden og kendskab til feriebyens historie og landskabet omkring. En viden, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

I perioden fra den 16. marts til den 30. marts 2020, blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen, og de indkomne høringssvar har ligeledes indgået som en del af grundlaget for lokalplanforslagets indhold.

Nederst på siden kan du finde Planforslagene, Servitutredegørelse, notater og referater fra den forudgående proces, ligesom du også kan finde tidsplaner og slide-shows fra præsentationer fra afholdte møder.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor lokalplanområdet, samt enkelte bygninger med et senere opførselsår, som spiller en særlig rolle i det samlede kulturmiljø. Resultaterne fra registreringerne vil kunne ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

Offentlig høring og debat

Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. august 2020 at vedtage Forslag til Lokalplan nr. 426 med fokus på udvikling og bevaring af Egil Fischers ferieby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2016 til offentlig høring.

Der blev holdt et digitalt offentligt møde den 10. oktober. Der var 17 deltagere, der loggede på udefra, og flere relevante emner blev drøftet. Nederst på siden findes eksempelvis referatet fra det offentlige møde, samt de fremlagte planforslag og bilag med servitutgennemgang.

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. september til den 10. november 2020. Der indkom i alt 21 høringssvar.

De indkomne høringssvar gav anledning til en yderligere bearbejdning og politisk behandling af lokalplansforslaget der skal efterfølges af endnu en offentlig høring. (Læs mere om dette i ovenstående afsnit: Den kommende proces.)

Du kan finde de fleste høringssvar nederst på denne side: https://www.syddjurs.dk/hoeringer/offentlig-bekendtgoerelse-af-forslag-til-lokalplan-nr-426-med-fokus-paa-udvikling-og

Du kan også findes sammen med høringssvar, der er indkommet via andre veje end høringsportalen på Åben indsigt, som kan tilgås på dette link: https://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt

Du kan følge med i de politiske dagsordner og tilhørende bilag her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden-og-referat

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Rikke Jørgensen på rikj@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Helle Johansen på hv.johansen@hotmail.com

 

Opdateret: 19-05-2021 15:35

Kontakt